Privatumo politika


Privatumo politika


PRIVATUMO POLITIKA


Mums labai svarbi mūsų vartotojų, besinaudojančių www.telemedi.co („Svetainė“) svetaine, kurią valdo „Telmedicin“ sp. z o.o. („Telmedicin”), privatumo apsauga ir duomenų konfidencialumas. Ši Privatumo politika reglamentuoja visų asmenų, kurie naudojasi Svetaine kaip prisijungęs vartotojas („Vartotojas“) ir asmenų, besilankančių Portale neprisijungę prie Vartotojo paskyros („Lankytojas“), asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei naudojimo taisykles.


Tvarkydami Vartotojų ir Lankytojų duomenis, laikomės šių taisyklių: 

 

 1. teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas duomenų subjektui;


 2. nerenkame daugiau informacijos nei tai būtina mūsų paslaugų teikimui;


 3. duomenų nenaudojame jokiais kitais tikslais, išskyrus toliau nurodytus šioje Privatumo politikoje;   


 4. nesaugome duomenų ilgiau nei būtina; 


 5. tvarkome duomenis tokiu būdu, kuris užtikrina tinkamą saugumą, įskaitant apsaugą nuo neleidžiamo ar neteisėto tvarkymo, taip pat atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;


 6. neatskleidžiame duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.


KAS ESAME?


„Telmedicin“ yra Vartotojų ir Lankytojų asmens duomenų, gautų dėl Vartotojų ar Lankytojų naudojimosi Svetaine ar Svetainės teikiamomis paslaugomis, valdytojas.


Svetainėje teikiamos paslaugos apima taip pat telemedicinos paslaugas, kurias gali teikti tiek „Telmedicin“, tiek kiti medicininę veiklą vykdantys subjektai. Antruoju atveju jūsų asmens duomenų valdytojais bus subjektai, vykdantys medicininę veiklą, teikiantys sveikatos paslaugas.


KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIU PAGRINDU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?


 • Jei naudojatės Svetaine kaip Lankytojas ir nusprendžiate nesukurti paskyros Svetainėje arba nesusisiekiate su mumis naudodamiesi mūsų svetainėje esančiomis kontaktinėmis formomis, tada mes netvarkome jokios informacijos apie jus, išskyrus jūsų IP adresą. IP adreso išsaugojimas yra būtinas dėl techninių priežasčių, susijusių su mūsų serverių administravimu. Mes taip pat naudosime jūsų IP adresą rinkdami bendrą, statistinę informaciją apie jus (pvz., apie vietą, iš kurios prisijungiate prie „Telmedicin“ svetainių). Tačiau mes negalėsime jūsų identifikuoti vien pagal jūsų IP adresą.


 • Duomenys, pateikti naudojant Svetainėje esančias kontaktines formas, yra tvarkomi siekiant atsakyti į atsiųstą klausimą. Šie duomenys bus ištrinti užbaigus su jumis ryšį. Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas „Telmedicin“ interesas (t. y. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) - šių duomenų dėka galėsime su jumis susisiekti. Asmens duomenų pateikimas yra būtinas Jūsų užklausos nagrinėjimui.


 • Asmens duomenys, kuriuos pateikiate registracijos formoje kurdami paskyrą svetainėje arba registruodamiesi telefonu, bus tvarkomi siekiant sukurti jūsų profilį, organizuoti keitimąsi informacija tarp jūsų ir „Telmedicin“ bei kitų Svetainės vartotojų, laikantis sąlygų, nustatytų Svetainėje pateiktose Elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse („Taisyklės“), ir - jei jūs pateikiate skundą - jo nagrinėjimui. Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra su „Telmedicin“ sudaryta sutartis dėl Prieigos paslaugos teikimo, nurodyta Taisyklėse (t. y. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Norint sudaryti sutartį, būtina pateikti asmens duomenis. Atsisakydami juos pateikti arba pateikdami neteisingus duomenis, negalėsite naudotis „Telmedicin“ Svetainėje siūlomomis paslaugomis.


 • Asmens duomenys, kuriuos gauname dėl to, kad naudojatės telemedicinos paslaugomis, tokia apimtimi, kokia yra teikiamos „Telmedicin“ telemedicinos paslaugos, bus tvarkomi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais ir siekiant įvykdyti „Telmedicin“ pareigą tvarkyti medicininę dokumentaciją. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė juos tvarkyti sveikatos profilaktikos ar darbo medicinos, medicininės diagnozės, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, gydymo ar sveikatos priežiūros paslaugų valdymo tikslais (t. y. BDAR 9 straipsnio 2 dalies h punktas).  Norint naudotis telemedicinos paslaugomis bei suteikti galimybę tvarkyti medicininę dokumentaciją pagal visuotinai taikytinos teisės nuostatas, būtina pateikti asmens duomenis.


 • Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti taip pat rinkodaros tikslais. Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, t. y. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, susijęs su mūsų paslaugų rinkodara. 


 • Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (t. y. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), kurį sudaro „Telmedicin“ teisių apsauga teisminiuose ar administraciniuose procesuose, o neskelbtinų duomenų srityje - BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas. Šiuo tikslu mes galime tvarkyti duomenis, surinktus įrašant pokalbius su „Telmedicin“ arba skambučius, naudojant „Telmedicin“ pateiktas sistemas. 


KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?


 • Jei nuspręsite susisiekti su mumis, mes ištrinsime kontaktinėje formoje pateiktus jūsų asmens duomenis, kai tik jūsų klausimas bus išspręstas. 


 • Jei nuspręsite sukurti paskyrą Svetainėje, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, būtinus paskyrai sukurti, įskaitant identifikavimo duomenis, visą naudojimosi mūsų svetaine laikotarpį bei - ištrynus Jūsų paskyrą - įstatymuose nurodytu, ieškinių, susijusiu su jūsų naudojimusi Svetaine, senaties laikotarpiu. 


 • Jei nuspręsite naudotis telemedicinos paslaugomis, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, gautus teikiant telemedicinos paslaugas, pacientų teisių įstatymo ir paciento teisių apsaugos kontrolieriaus nuostatuose nurodytą medicininės dokumentacijos archyvavimo laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jūsų duomenys bus pašalinti laikantis įstatymų nuostatų.


 • Jūsų asmens duomenys, susiję su kontaktine informacija, įskaitant el. pašto adresą ir telefono numerį, bus tvarkomi rinkodaros tikslais, kol neprieštarausite asmens duomenų tvarkymui šiuo tikslu, tačiau ne ilgiau kaip iki jūsų paskyros pašalinimo iš Svetainės.


 • Atsižvelgiant į „Telmedicin“ parengtus balso ar garso ir vaizdo įrašus (įrašymus), jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 30 dienų.


KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?


 • Mes užtikriname visų su jumis susijusių asmens duomenų apsaugą ir neatskleidžiame šios informacijos trečiosioms šalims kitais nei toliau išvardytais atvejais, nebent mes gauname jūsų sutikimą arba duomenų atskleidimas yra būtinas dėl mums nustatytos teisinės prievolės.


 • Mes neatskleidžiame jūsų asmens duomenų subjektams, esantiems už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, nebent bus laikomasi atitinkamų duomenų apsaugos standartų.


 • Tačiau informacija, kurią mums pateikiate naudodamiesi Svetainės paslaugomis, gali būti atskleista:


 1. subjektams, tvarkantiems mokėjimus už mūsų paslaugas, siekiant aptarnauti ir vykdyti mokėjimus už jūsų naudojamas paslaugas;


 2. IT paslaugų ir sistemų, kurias „Telmedicin“ naudoja paslaugoms teikti, teikėjams;


 3. subjektams, teikiantiems paslaugas, būtinas informacijai apie sandorius ir produktus siųsti el. paštu arba SMS žinutėmis tiek, kiek tai būtina norint automatizuoti, supaprastinti ir analizuoti šiuos procesus;


 4. apskaitos paslaugas teikiantiems išoriniams subjektams tiek, kiek būtina atskleisti duomenis, kad šios paslaugos galėtų būti mums teikiamos;


 5. „Telmedicin“ aptarnaujantiems teisiniams patarėjams ir konsultantams tiek, kiek būtina atskleisti duomenis, kad būtų galima naudotis jų paslaugomis;


 6. vyriausybės administracijos institucijoms, teisingumo ir teisėsaugos institucijoms, jei to reikalauja įstatymai. Kiekvieną kartą dėsime visas pastangas, kad minėtų institucijų atstovai prašydami atskleisti duomenis kreiptųsi tiesiogiai į Jus.  Jei mes privalėsime atskleisti duomenis, nedelsdami informuosime jus apie šį faktą ir pateiksime jums užklausos kopiją, jei įstatymai leis mums tai padaryti;


 7. medicininę veiklą vykdantiems subjektams ir kitiems subjektams, kurie turi teisę susipažinti su medicinine dokumentacija. 


JŪSŲ TEISĖS


Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias toliau nurodytas teises. Žemiau esančiame skyriuje mes išsamiai paaiškiname, kokios tai teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti.


 • TEISĖ SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS


Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su „Telmedicin“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Lengviausias būdas pasinaudoti šia teise yra atidaryti skirtuką „Redaguoti profilį“, kuris yra prieinamas kiekvienam vartotojui prisijungus prie savo paskyros, sukurtos Svetainėje.


Jei naudojatės Svetaine kaip Lankytojas, galite pasinaudoti šia teise susisiekę su Duomenų apsaugos pareigūnu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite skiltyje Kontaktai.


 • TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI MŪSŲ TURIMUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS


Jūs turite teisę bet kuriuo metu ištaisyti „Telmedicin“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Lengviausias būdas pasinaudoti šia teise yra atidaryti skirtuką „Redaguoti profilį“, kuris yra prieinamas kiekvienam Vartotojui prisijungus prie savo paskyros, sukurtos www.telemedi.co. svetainėje. 


 Jei naudojatės Svetaine kaip Lankytojas, galite pasinaudoti šia teise susisiekę su Duomenų apsaugos pareigūnu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite skiltyje Kontaktai.


 • TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI MŪSŲ TURIMUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS BEI TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ


Ištrinsime surinktus jūsų asmens duomenis kai bus įvykdytas duomenų surinkimo tikslas. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad jūsų duomenys būtų pašalinti ar būtų apribotas jų tvarkymas.  Šiomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su Duomenų apsaugos pareigūnu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite skiltyje Kontaktai. 


Tačiau atminkite, kad mes turime saugoti jūsų asmens duomenis, surinktus dėl jūsų naudojimosi telemedicinos paslaugomis ir tvarkomus kartu su medicinine dokumentacija, paciento teisių įstatymo ir paciento teisių apsaugos kontrolieriaus nuostatuose nurodytą laikotarpį. Per šį laikotarpį negalėsime įvykdyti jūsų prašymo ištrinti duomenis.


 • TEISĖ PRIEŠTARAUTI DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO


Jei mes tvarkome jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba tvarkome jūsų duomenis dėl svarbaus ir teisėto „Telmedicin“ intereso ar viešojo intereso, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti. Esant tokiai situacijai, mes nustosime tvarkyti jūsų duomenis, naudojamus tiesioginei rinkodarai, tačiau kitais atvejais gali paaiškėti, kad yra kitų priežasčių, pateisinančių jūsų duomenų tvarkymą - tada būsime priversti atmesti jūsų užklausą. Jūs visada būsite informuoti apie atsisakymo priežastis. Šia teise galite pasinaudoti susisiekę su Duomenų apsaugos pareigūnu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite skiltyje Kontaktai.


 • TEISĖ PERKELTI ASMENS DUOMENIS


Turite teisę prašyti mūsų atsiųsti Jūsų asmens duomenis, kuriuos surinkome.  Jei tai techniškai bus įmanoma, atsiųsime jūsų duomenis dažniausiai naudojamu įrašymo formatu, jūsų nurodytu būdu ir nurodytu adresu. Šia teise galite pasinaudoti susisiekę su Duomenų apsaugos pareigūnu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite skiltyje Kontaktai. Teisė į duomenų perkeliamumą yra apribota pagal BDAR 20 straipsnį, ypač ji nebus taikoma jūsų duomenims, tvarkomiems remiantis BDAR 9 straipsnio 2 dalies h raide, t. y. duomenims, susijusiems su medicininės dokumentacijos tvarkymu.


 • TEISĖ ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS


Jei duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, tokį sutikimą galite bet kada atšaukti. Atminkite, kad atšaukus sutikimą, duomenų tvarkymas, įvykęs iki sutikimo atšaukimo, nebus neteisėtas. Šia teise galite pasinaudoti susisiekę su Duomenų apsaugos pareigūnu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite skiltyje Kontaktai.


PROFILIAVIMAS


Mes nenaudojame jokios Jūsų pateiktos informacijos automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą. 


SLAPUKAI


Tinkamam Svetainės veikimui „Telmedicin“ naudoja slapukų technologiją („cookies“). Slapukai - tai nedideli informacijos failai, išsaugoti Vartotojo ar Lankytojo įrenginyje, paprastai turintys svetainės adresą, patalpinimo datą, galiojimo datą, unikalų numerį ir papildomą informaciją pagal numatytą failo naudojimą.


Pradėjus naudotis Svetaine, Vartotojo ar Lankytojo prašoma sutikti su „Telmedicin“ slapukų naudojimu pagal šią Privatumo politiką.


Vartotojas arba Lankytojas gali apibrėžti slapukuose saugomos informacijos saugojimo ar prieigos sąlygas, naudodamas programinės įrangos, skirtos naršyti Svetainėje, nustatymus - pagal naršyklės gamintojo nurodymus.  Tačiau dėl to kai kurios ar visos svetainės funkcijos gali būti neprieinamos.


Remiantis slapukuose išsaugota informacija, neįmanoma nustatyti Vartotojo ar Lankytojo tapatybės. Failai, kuriuos tiesiogiai sukuria Svetainė, negali būti skaitomi kitose svetainėse. Išoriniai slapukai gali būti skaitomi išoriniame serveryje.


Paslaugų teikėjas naudoja slapukus:


 1. Vartotojo ar Lankytojo sesijai palaikyti (nuosavi failai),


 2. pritaikyti puslapių turinį pagal Vartotojo ar Lankytojo pasirinkimus (nuosavi failai),


 3. užtikrinti duomenų saugumą (nuosavi failai),


 4. sukurti (anoniminę) statistiką, siekiant optimizuoti svetainės funkcionalumą (išoriniai failai),


 5. derinti Svetainės funkcijas su kitomis Vartotojo naudojamomis išorinėmis paslaugomis (išoriniai failai),


 6. rodyti reklaminę informaciją pagal Vartotojo ar Lankytojo pasirinkimus ir apriboti reklamos peržiūrų skaičių (išoriniai failai).


Paslaugų teikėjas naudoja du pagrindinius slapukų tipus:


 1. Sesijos -  laikini ir pašalinami svetainės Vartotojui ar Lankytojui užvėrus naršyklės langą;


 2. Nuolatiniai - saugomi tam tikrą nustatytą laiką.


Kiekvienas vartotojas arba Lankytojas gali bet kada ištrinti savo įrenginyje saugomus slapukus, vadovaudamasis naršyklės gamintojo instrukcijomis.


 

Vidiniai slapukai svetainėje: naudojami pritaikyti svetainės turinį prie Vartotojo ar Lankytojo pasirinkimų ir optimizuoti svetainės puslapių naudojimą, pvz., koreguoti kalbos versiją.

Įrankiai, naudojami svetainėje www.telemedi.co

Slapukų rūšis

Veikimo būdas

Google Analytics

Išorinių subjektų slapukai (Google Inc.)

bendrų ir anoniminių statinių duomenų rinkimas

Pixel Facebook

Išorinių subjektų slapukai (Facebook)

reklamos, pritaikytos pagal Vartotojo ar Lankytojo pasirinkimus, remiantis jų aktyvumu „Facebook“ portale, rodymas

Google AdWords

Išorinių subjektų slapukai (Google Inc.)

reklamos, pritaikytos pagal Vartotojo ar Lankytojo pasirinkimus, rodymas

Google Tag Manager

Išorinių subjektų slapukai  (Google Inc.)

bendrų ir anoniminių statinių duomenų rinkimas

Hotjar

Išorinių subjektų slapukai  (Hotjar Ltd)

Bendrų ir anoniminių statistinių duomenų rinkimas apie anoniminių Vartotojų ar Lankytojų elgseną Svetainėje, naudojimosi Svetaine būdą, siekiant pagerinti Svetainės veikimą.

Fullstory

Išorinių subjektų slapukai

Bendrų ir anoniminių statistinių duomenų rinkimas apie anoniminių Vartotojų ar Lankytojų elgseną Svetainėje, naudojimosi Svetaine būdą, siekiant pagerinti Svetainės veikimą.

Thulium

Išorinių subjektų slapukai

įrankis, leidžiantis bendrauti per pokalbį internetu su aptarnavimo skyriumi

 

Slapukus saugome 365 dienas. 


PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI


Privatumo politikos nuostatos gali būti patobulintos ir pakeistos, o naujausios jos versijos bus skelbiamos kiekvieną kartą www.telemedi.co svetainėje ir bus pažymėtos paskutinio atnaujinimo data. Jokie būsimi pakeitimai neribos jūsų teisių be jūsų sutikimo.


KONTAKTAI SU TELMEDICIN IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNU


Jei turite klausimų ar abejonių, susijusių su šia Privatumo politika, galite susisiekti su „Telmedicin“, siųsdami užklausą šiuo adresu: obsluga@telemedi.co


Siekdama palengvinti Jums naudojimąsi Jūsų teisėmis, „Telmedicin“ paskyrė asmens duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti siųsdami užklausą šiuo adresu: iod@telemedi.co


Tikimės, kad galėsime patenkinamai atsakyti į jūsų klausimus dėl asmens duomenų apsaugos. Tačiau jei manysite, kad mūsų veiksmai kokiu nors būdu pažeidė jūsų teises, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, t. y. Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.